คู่มือ โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll 11

ขั้นตอนการทำงาน

ติดตั้งโปรแกรมครั้งแรก
เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
1. ลงทะเบียนสินค้า
..การนำไฟล์รหัสสินค้าไปใช้
2. สร้างฐานข้อมูลบริษัทของท่าน
3. ตั้งค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงานของท่าน

การทำงานในแต่ละงวด

1. ป้อนข้อมูล
2. คำนวณเงินเดือน
3. ออกรายงาน

เมื่อจะทำงานงวดใหม่ก่อนที่จะป้อนข้อมูลต้อง ปิดบัญชี ดังนี้

4. ปิดงวดบัญชี
5. ปิดสิ้นเดือน
6. ปิดสิ้นปี

แล้วแต่กรณีไป

_______________________________________

ตั้งค่า

..กำหนดบริษัทใหม่ New Company
..รายละเอียดบริษัท
แก้ไขอัตราเงินสมทบประกันสังคม
..สร้างงวดบัญชี
..กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล
..> เพิ่มลบ รายการรับหักฯ
..ตารางข้อมูล
..> รายการรับหัก

_______________________________________

ข้อมูลหลัก

..ประวัติพนักงาน
วิธีคีย์ข้อมูลโอที และการคำนวณโอทีของโปรแกรม

_______________________________________

คำนวณ
- คำนวณเงินเดือน และภาษีรายบุคคล
10. การคำนวณพนักงานลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- คำนวณเงินเดือนแล้ว error คำนวณไม่สำเร็จเนื่องจากพนักงานประเภทนี้ ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นงวด 
..เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด

_______________________________________

ออกรายงาน

..รายงานทั่วไป
59. การพิมพ์ Payslip กับกระดาษ 8.5 x 5.5 นิ้ว
113. การกำหนดขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ slip
132.  รายงานขนาด Legal แนวนอน สามารถพิมพ์ออก A4 ได้
144. ตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ Nimitr Payslip

..รายงานส่งออก
- รายงานส่งออก 10203 หรือ 10c01 (เดิม 00022) ยื่นแบบ ใบแนบภงด.1 ทาง Internet

_______________________________________

ปิดบัญชี
..ปิดงวดบัญชี Period End
..ปิดสิ้นเดือน Month End
..ปิดสิ้นปี Year End

_______________________________________

เครื่องมือ
..สำรองข้อมูล Backup
..นำข้อมูลสำรองมาใช้ Restore
..ล้างข้อมูลงวดที่ผ่านมา
..กระชับฐานข้อมูล Compact
..นำเข้าข้อมูลใหม่ Import New
..ปรับปรุงตารางข้อมูล Update Table

_______________________________________

โปรแกรมเพิ่ม
8. โปรแกรมโอนข้อมูลเงินเดือน (หน้า 123)

_______________________________________

ภาคผนวก ก - การแก้ปัญหา Error ต่าง ๆ

34. คำนวณเงินเดือนแล้ว error [6] Overflow...
142. คำนวณเงินเดือนแล้ว error คำนวณไม่สำเร็จเนื่องจากพนักงานประเภทนี้ ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นงวด
35. ปิดงวดไม่ได้ error (..because they would create duplicate values in the index..)
36. ออกรายงาน แล้วเกิด error "Sections do not fit vertically on the page"
37. ออกรายงาน แล้วเกิด error "The Microsoft Jet database engine does not recognize[DataHistory3].[S0227]"
38. ออกรายงาน แล้วเกิด error "..Too many crosstab column headers (264)."
39. ออกรายงาน แล้วเกิด error "The Microsoft Jet database engine does not recognize[DataCalc3].[U0551]"
58. เข้าโปรแกรมฯ แล้วหน้าจอแสดงข้อความ (..ท่านใส่ปีไม่ตรงกับปีปัจจุบัน (ค.ศ.2010)..)
132. รายงานขนาด Legal แนวนอน สามารถพิมพ์ออก A4 ได้
137. เพิ่ม/ลบ รายการรับหักฯ คลิกแว่นขยายแล้ว error
138. ออกรายงานแล้ว error "The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query gTable. Make sure it exists and that its name is spelled correctly."

_______________________________________

ภาคผนวก ข - วิธีใช้เพิ่มเติม

71. การนำไฟล์รหัสสินค้าไปใช้ (สำหรับกรณี upgrade version Demo เป็น Professional) วิธีทำ
28. การนำเข้ารายงานใหม่ (กรณีส่งไฟล์รายงานไปให้ผู้ใช้ update) วิธีทำ
42. การใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ วิธีทำ
43. การคำนวณหักเงินสะสม 2.5% จากยอดเงินเดือน หรือค่าแรง วิธีทำ
44. การคำนวณหักเงินค้ำประกัน, เงินกู้ยืม, เงินสะสม เท่า ๆ กันทุกเดือนและเมื่อครบตามจำนวนให้หยุดหักอัตโนมัติ วิธีทำ
45. การแปลงไฟล์ Excel เป็น Text ไฟล์ วิธีทำ
46. วิธีเซ็ต Windows Explorer ให้แสดงนามสกุลของไฟล์ วิธีทำ
47. โอนข้อมูลสรุป (Time Attendance) เข้าโปรแกรมเงินเดือน NIMITR Payroll วิธีทำ
48. จัดรูปแบบเซลล์ "เลขที่บัตรประชาชน" ใน Excel วิธีทำ
49. การ upgrade ข้อมูลสำหรับ ลูกค้าที่ใช้ v.2 วิธีทำ
50.การ update v.8 สำหรับลูกค้าที่ใช้ version เก่ากว่า v.8 วิธีทำ
51. การป้อนภาษีเอง วิธีทำ
52. การป้อนประกันสังคมเอง วิธีทำ
53. การลบแบบฟอร์มป้อนข้อมูล (PM, PD) ที่ไม่ใช้ วิธีทำ
84. การหักเงินกู้ยืม วิธีทำ
91. Windows7 เปลี่ยน S/N ที่ซื้อแล้วยังจำ S/N demo วิธีทำ
113. การกำหนดขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ slip (Print server properties)
128. การตั้งค่า/ป้อนข้อมูล งวดที่มีการปรับเงินเดือน

 

Forums: