ก1. คำนวณเงินเดือนแล้ว error ([6] Overflow...)

ก1. คำนวณเงินเดือนแล้ว error ([6] Overflow...)

ปัญหา เข้าเมนู คำนวณ > คำนวณเงินเดือนฯ > เลือกพนักงาน > เริ่มคำนวณ ขึ้น error

[6] Overflow

(Payroll > clsTaxProcess7 > TaxProcess)

สาเหตุ

พบว่าจำนวนงวดที่กำหนดไว้ใน สร้างงวดบัญชี กับจำนวนงวดใน ประเภทพนักงาน ไม่เท่ากัน

ตัวอย่างเช่น

พนักงานที่คำนวณเป็นพนักงานรายวัน (W) สร้างงวดบัญชีไว้ 24 งวดแต่ใน

ประเภทพนักงาน กำหนดไว้เพียง 12 งวดเมื่อคำนวณงวดที่ 13 ขึ้นไป

จึงเกิด error ดังกล่าว

วิธีแก้ไข

ให้ไปที่ เมนูตั้งค่า > ประเภทพนักงาน > เลือกพนักงานรายวัน (W) > คลิก แก้ไข

ดูด้านล่างซ้ายมือจำนวนงวดการจ่ายเงินเดือน, ภาษี, โบนัส

- การจ่ายเงินเดือน(จำนวนงวดใน 1 ปี) ให้แก้เป็น 24

- การคิดภาษี(จำนวนงวดใน 1 ปี) ให้แก้เป็น 24