ข50. การ update v.8 สำหรับลูกค้าที่ใช้ version เก่ากว่า v.8

ข50. การ update v.8 สำหรับลูกค้าที่ใช้ version เก่ากว่า v.8

a. หลังจากลงโปรแกรมใหม่แล้ว

กรณีข้อมูลเก็บไว้คนละที่กับโปรแกรม เช่น

เก็บไว้ในไดรฟ์ "D:\NimitrPayroll"

ให้ copy โฟลเดอร์ "Sample"

และไฟล์ "PaySys.mdb"

จากไดรฟ์ "c:\Program Files\Payroll" ของเครื่องที่เป็นversion ใหม่

ไปทับในไดรฟ์ "D:\NimitrPayroll" ก่อน

b. เปิดใช้งานตามปกติ จะมีข้อความ Error

__________________________________

พบข้อผิดพลาด กรุณาอ่านคำอธิบายด้านล่าง...

[9] Subscript out of range

(Payroll > mdlReadFile > ReadCompany)

__________________________________

ไม่ต้องสนใจให้ผ่านเข้าไปก่อน

c. เมนูเครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล > คลิก ตกลง OK

d. เมนูคำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด

- เลือกรหัส 50302

(เพิ่มฟิล์ดค่าลดหย่อนตามแบบ ภงด.91 ปี 2549 10 รายการ 60 ฟิล์ด ในตาราง Company)

- คลิก ยืนยันการทำงาน OK

- คลิก ตกลง OK

- เลือกรหัส 50303

(ป้อนรหัสค่าลดหย่อนที่ใช้ในการคำนวณเงินเดือน ในฟิล์ดที่สร้างไว้ในข้อ 50302 ในตาราง Company)

- คลิก ยืนยันการทำงาน OK

- คลิก ตกลง OK

- เลือกรหัส 50304

(เพิ่มฟิล์ด รหัสพนักงานรอง ในประวัติพนักงาน)

- คลิก ยืนยันการทำงาน OK

- คลิก ตกลง OK

e. เมนูตั้งค่า > กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล > เพิ่มลบ รายการรับหักคงที่

- เลือกรหัสแบบฟอร์ม เป็นPM00

- คลิก เพิ่ม รายการ

ลำดับ รหัส ชื่อรายการ

33 S0764 เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

34 S0765 ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

35 S0766 คู่สมรสอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

36 S0767 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF

37 S0768 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF

38 S07A8 ก.08 เงินสนับสนุนการศึกษา

39 S07A9 ก.09 เงินสนับสนุนการกีฬา

40 S0769 เงินสะสม กบข.

41 S0770 เงินสะสม กองทุนสงเคราะห์ครูฯ

42 S0771 เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกม.แรงงาน

f. ป้อนข้อมูลปกติ สำหรับผู้ที่มีค่าลดหย่อนในข้อ.3 ให้ป้อนจำนวนเงินไม่เกินจำนวนที่ได้รับยกเว้น

ตามหลักของวิธีกรอกแบบ ภงด.91 ครับ