โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll
คุณสมบัติ :: ตัวอย่างรายงาน :: ลูกค้าคนสำคัญ :: ดาวน์โหลด โปรแกรมทดลองใช้ :: คู่มือ

โปรแกรม เงินเดือน ที่ช่วยคิดคำนวณ เงินเดือน , การจ่ายเงินเดือน เช่น
พิมพ์ ใบจ่ายเงินเดือน (PaySlip), สรุปทะเบียนเงินเดือน, โอนจ่ายเงินเดือน
ผ่านบัญชีธนาคาร, นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91,
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, นำส่ง เงินสมทบ ประกันสังคม, กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

 
งานด้านบุคคล เช่น พิมพ์ ใบรับรองเงินเดือน, ใบรับรองการผ่านงาน
 
สามารถใช้งานร่วมกับ โปรแกรมบริหารเวลาทำงาน (Time Attendance)
ที่คำนวณยอดสรุป วันทำงาน/ขาด/ลา/มาสาย และโอนมาเป็น text ไฟล์ได้
 
ใช้งานง่าย, สะดวก, รวดเร็ว
 
และที่สำคัญ การบริการที่มุ่งเน้น การแก้ปัญหา ให้ท่านใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และพึงพอใจสูงสุด

 

New Update

Partner Links

ทัวร์เกาหลี, ญี่ปุ่น, พม่า, ฮ่องกง, สิงค์โปร, มัลดีฟ บาหลี, ยุโรป

โปรแกรมบัญชี เอ็กซ์เพรส  อินดี้ ซอฟท์ โปรแกรม POS  doble pine โปรแกรมบัญชี  ThaiNetBeans

 

ซองเงินเดือน NIMITR Pay Envelope

 

กล่องบรรจุซองเงินเดือนแบบฟอร์มใบรับเงินเดือน

 

การใช้แบบฟอร์ม ใบรับเงินเดือน NIMITR PaySlip สำเร็จรูป

มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคล

เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการสร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง

สามารถนำ ข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์ม เพื่อให้

พนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และ สามารถนำไปปรับปรุง

การทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การปิดสิ้นปี

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ Nimitr Tax Certificate

 

การใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ

ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการ

สร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง สามารถนำข้อมูลที่ใช้ใน

โปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์ม เพื่อให้พนักงานสามารถนำไป

ยื่นพร้อมแบบ ภ.ง.ด.91

Subscribe to โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ตั้งค่า RSS