โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll
คุณสมบัติ :: ตัวอย่างรายงาน :: ลูกค้าคนสำคัญ :: ดาวน์โหลด โปรแกรมทดลองใช้ :: คู่มือ

โปรแกรม เงินเดือน ที่ช่วยคิดคำนวณ เงินเดือน , การจ่ายเงินเดือน เช่น
พิมพ์ ใบจ่ายเงินเดือน (PaySlip), สรุปทะเบียนเงินเดือน, โอนจ่ายเงินเดือน
ผ่านบัญชีธนาคาร, นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91,
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, นำส่ง เงินสมทบ ประกันสังคม, กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

 
งานด้านบุคคล เช่น พิมพ์ ใบรับรองเงินเดือน, ใบรับรองการผ่านงาน
 
สามารถใช้งานร่วมกับ โปรแกรมบริหารเวลาทำงาน (Time Attendance)
ที่คำนวณยอดสรุป วันทำงาน/ขาด/ลา/มาสาย และโอนมาเป็น text ไฟล์ได้
 
ใช้งานง่าย, สะดวก, รวดเร็ว
 
และที่สำคัญ การบริการที่มุ่งเน้น การแก้ปัญหา ให้ท่านใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และพึงพอใจสูงสุด

 

V.11 โปรแกรมบัญชีเงินเดือน พัฒนาเพิ่มคุณสมบัติใหม่
 
1. ครบทุกเงื่อนไขตาม ภ.ง.ด.91 ได้แก่ เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา, เงิน
สนับสนุนการกีฬา, เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ, เงินสะสม กบข., เงินสะสม
กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, ผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป, คู่สมรส
อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป, เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฏหมายแรงงาน, ลดหย่อนบิดา
มารดาผู้มีเงินได้ และคู่สมรส, เบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดาของผู้มีเงินได้ และ
คู่สมรส, ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF, ค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวม หุ้นระยะยาว LTF
 
2. รายงานส่งออกไป Excel สามารถเพิ่มเติม, แก้ไข ได้ไม่จำกัด
 
3. เพิ่มรหัสพนักงานรอง สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสพนักงานใหม่ได้บ่อย
ตามต้องการ โดยไม่มีผลกระทบต่อ ข้อมูลที่บันทึกไว้
 
4. คำนวณต้นทุนค่าแรง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ทำการผลิตสินค้า
 
5. คำนวนลดหย่อน
 
6. รองรับการใช้งานร่วมกับ Windows 10 แล้ว