การติดตั้งโปรแกรม Nimitr Payroll ครั้งแรก

การติดตั้งโปรแกรม Nimitr Payroll ครั้งแรก

1.download โปรแกรม NIMITR Payroll ใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดตั้งไว้ใน My Documents

2. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ได้จากข้อ 1. เพื่อ Extract (unzip) ไฟล์ออกมาเก็บไว้ใน My Documents จะได้ไฟล์ setup.exe

setup

- ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ setup.exe เริ่มติดตั้งโปรแกรม

เลือกภาษา

3. เลือกภาษา Thai แล้วคลิก ตกลง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...

4. คลิก ถัดไป >

ข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาต

5. อ่าน ข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาต ให้เข้าใจโดยละเอียด

- หากยอมรับ และต้องการติดตั้งโปรแกรมต่อไป

คลิกถูกหน้า [ / ] ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงใบอนุญาต

คลิก ถัดไป >

- หรือหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงฯ

คลิกถูกหน้า [ / ] ข้าพเจ้าไม่ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงใบอนุญาต

คลิก ยกเลิก เพื่อออกจากโปรแกรมติดตั้ง

ข้อมูลลูกค้า

6. ป้อนชื่อผู้ใช้: และชื่อองค์กร: ของท่าน

คลิกเลือก O ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้

คลิก ถัดไป >

การติดตั้ง-สมบูรณ์

7. คลิกเลือก O สมบูรณ์

คลิก ถัดไป >

คลิกติดตั้ง

8. คลิก ติดตั้ง

ติดตั้ง Nimitr Payroll

9. คลิก สิ้นสุด (ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน)

ติดตั้ง เสร็จสมบูรณ์

10. เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก