ตัวอย่างรายงาน

รายงานใบจ่ายเงินเดือน

 

ทะเบียนเงินเดือน

 

ภ.ง.ด.1 และใบแนบ

 

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1, 2)

 

ภงด.91

 

หนังสือรับรองจากบริษัทฯ