ซองเงินเดือน NIMITR Pay Envelope

 

กล่องบรรจุซองเงินเดือนแบบฟอร์มใบรับเงินเดือน

 

การใช้แบบฟอร์ม ใบรับเงินเดือน NIMITR PaySlip สำเร็จรูป

มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคล

เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการสร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง

สามารถนำ ข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์ม เพื่อให้

พนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และ สามารถนำไปปรับปรุง

การทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น