หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ Nimitr Tax Certificate

 

การใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ

ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการ

สร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง สามารถนำข้อมูลที่ใช้ใน

โปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์ม เพื่อให้พนักงานสามารถนำไป

ยื่นพร้อมแบบ ภ.ง.ด.91