เครื่องมือ

เครื่องมือ

สำรองข้อมูล Backup

นำข้อมูลสำรองมาใช้ Restore

ล้างข้อมูลงวดที่ผ่านมา

กระชับฐานข้อมูล Compact

นำเข้าข้อมูลใหม่ Import New

ปรับปรุงตารางข้อมูล Update Table