8. โปรแกรมโอนข้อมูลเงินเดือน (หน้า 1/3)

8. โปรแกรมโอนข้อมูลเงินเดือน (หน้า 1/3)

ใช้สำหรับโอนข้อมูลเงินเดือน เช่น ประวัติพนักงาน, รายการรับ/หัก ต่าง ๆ เข้ามาในระบบ

โดยก่อนจะใช้โปรแกรมนี้ จำเป็นต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ text ไฟล์ แต่ละฟิลด์

คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (หรือเครื่องหมายอื่นก็ได้)

ตัวอย่าง จะทำการโอนข้อมูลประวัติพนักงาน ที่มีอยู่ใน Excel เข้ามาในระบบ

วิธีทำ

1. เปิดไฟล์ Excel

2. จดตำแหนงคอลัมน์ของข้อมูลที่ต้องการโอนไปโปรแกรมเงินเดือนไว้ก่อน เช่น

3. คลิกเลือก File > Save as

4. ตั้งชื่อไฟล์ และเลือกชนิดของไฟล์เป็น "CSV (Comma delimited) (*.csv)"

เสร็จแล้วคลิกบันทึก

คลิกตกลง

คลิกไม่ใช่

คลิก Cancel

เสร็จแล้วปิดโปรแกรม Excel

คลิก ไม่ใช่

เลือกหน้า: 1 2 3 [ หน้าถัดไป >> ]