คำนวณไม่สำเร็จ เนื่องจากพนักงานประเภทนี้ ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นงวด

คำนวณเงินเดือน แล้วขึ้น
"คำนวณไม่สำเร็จ เนื่องจากพนักงานประเภทนี้ ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นงวด"
มี 2 กรณีคือ
ก. เริ่มต้นใช้โปรแกรมครั้งแรก
ข. ใช้โปรแกรมอยู่แล้ว

ก.กรณีเริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรก
วิธีแก้ไข
สมมติว่าต้องการเริ่มคำนวณงวด 1/2016
ก1. ตั้งค่า > รายละเอียดบริษัท > แท็ป เงื่อนไขของระบบ
ปีปัจจุบัน (ค.ศ.) ให้เป็น 2016

ก2. ตั้งค่า > ประเภทพนักงาน > เลือกประเภทพนักงาน > คลิก แก้ไข
- สถานะปัจจุบัน > งวดปัจจุบัน ให้เป็น 1
- ปิดงวด, ปิดสิ้นเดือน, ปิดสิ้นปี, ปิดงวดค่าแรง คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกก่อน
(ทำทุกประเภท)

ก3. ตั้งค่า > สร้างงวดบัญชี
- ปีบัญชี (ค.ศ.) ให้เป็น 2016 แล้วดูว่ามีงวดด้านล่างหรือยัง ถ้ายังไม่มีให้สร้างงวดบัญชีให้ครบทุกประเภท
- ดูงวดที่ 1 ตรงวันที่สิ้นงวดเป็นวันที่เท่าไหร่เพื่อไป set ในข้อ ก4. ต่อไป

ก4. ตั้งค่า > วันที่ปัจจุบัน
จากข้อ ก3. ถ้าวันที่สิ้นงวดที่ 1 เป็น 25/1/2559
ต้องใส่เป็นวันที่ปัจจุบันเป็นวันที่ 1-25/1/2559
ถ้าใส่วันที่ 26-31/1/2559 โปรแกรมจะมองว่าเป็นงวดที่ 2

ก5. ข้อมูลหลัก > ประวัติพนักงาน
ดูตรงหลังชื่อพนักงานว่าเป็นงวดที่ 1/2016 ทุกคนหรือไม่
ถ้าบางคน หรือทั้งหมดไม่เป็นงวดที่ 1/2016 ให้ทำข้อ 6. ต่อไป

ก6. คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด
- เลือก 005 > คลิก ยืนยันการทำงาน
- ใส่ปี ค.ศ. 2016
- งวดที่  1
- ประเภทพนักงาน  S (ตัวใหญ่)
- คลิก ตกลง OK
(ทำซ้ำถ้ามีพนักงานหลายประเภท)

ก7. ลองไปคำนวณดูใหม่ครับ


ข.กรณีใช้โปรแกรมอยู่แล้ว
ก่อนอื่นต้องดูว่าต้องการคำนวณพนักงานประเภทอะไร เช่น S พนักงานรายเดือน
และงวดที่เท่าไหร่ เช่น งวดที่ 2/2016

ข1. เช็คดูวันที่ปัจจุบันว่าตรง หรืออยู่ในงวด 2/2016 หรือไม่
โดยดูจากวันที่ด้านล่างขวามือของหน้าจอหลัก
หรือไปดูที่ ตั้งค่า > วันที่ปัจจุบัน
ถ้าวันที่ตรงหรือเป็นวันที่ในงวด 2/2016 แล้ว เช่น 26/2/2559 แล้วแต่ยังคำนวณไม่ผ่าน
ให้ลองไปเช็คดูวันที่สิ้นงวดใน ตั้งค่า > สร้างงวดบัญชี > เลือกประเภทที่ต้องการคำนวณ เช่น S พนักงานรายเดือน

จากนั้นดูว่าวันที่สิ้นงวดที่ 2 เป็นวันที่เท่าไหร่ ถ้าพบว่าตั้งไว้เป็นวันที่ 25/2/2559 
ต้องกลับไปแก้วันที่ปัจจุบันเป็นวันที่ 1-25/2/2559
เพราะ
ถ้าใส่วันที่ 26/2/2559 โปรแกรมจะมองว่าเป็นงวดที่ 3
เสร็จแล้วลองไปคำนวณเงินเดือนดู

ข2. ถ้าทำตามข้อ ข1. แล้วยังคำนวณไม่ผ่าน ให้ลองเช็คงวดบัญชีดู โดยไปที่
เมนู ตั้งค่า > ประเภทพนักงาน > เลือกประเภทพนักงาน S > คลิก แก้ไข
- ดูด้านล่างขวามือ ตรงสถานะปัจจุบัน > งวดปัจจุบัน ว่าเป็นงวดที่ 2 หรือไม่
ถ้าเป็นงวดที่ 1 แสดงว่าอาจจะยังไม่ปิดบัญชีสิ้นงวด Period End

- ให้เช็คดูว่างวดของพนักงานยังเป็นงวด 1/2016 หรือไม่ โดยเข้าไปที่
เมนู ข้อมูลหลัก > ประวัติพนักงาน
ดูตรงหลังชื่อพนักงานว่าเป็นงวดที่ 1/2016 ทุกคนหรือไม่

- - ถ้าทั้งหมดเป็นงวดที่ 1/2016 แสดงว่ายังไม่ได้ปิดงวดบัญชี (Period End)
ให้ไปทำการปิดงวดบัญชี (Period End)

(และถ้าจ่ายเงินเดือน ๆ ละครั้งให้ ปิดสิ้นเดือน (Month End) ด้วย)

ข3. จากการตรวจสอบตามข้อ ข2. ถ้าในเมนู ตั้งค่า > ประเภทพนักงาน 
งวดปัจจุบันเป็นงวดที่ 2 แล้ว และใน ข้อมูลหลัก > ประวัติพนักงาน
ถ้าส่วนใหญ่เป็นงวด 2/2016 แล้ว แต่มีบางคนเป็นงวดอื่น เช่น งวด 0/2016 

ให้ดูว่ารหัสประเภทของพนักงานคนนี้ เป็นรหัสอะไร เช่น S พนักงานรายเดือน
ต้องเข้าไปปรับเลขงวดพนักงานประเภท S ให้เป็นงวด 2/2016 โดยเข้าไปที่
เมนู คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด
- - เลือก 005 > คลิก ยืนยันการทำงาน
- - ใส่ปี ค.ศ. 2016
- - งวดที่  2
- ประเภทพนักงาน  S (ตัวใหญ่)
- - คลิก ตกลง OK
(ทำซ้ำถ้ามีพนักงานหลายประเภท)
- - เสร็จแล้วลองไปคำนวณเงินเดือนดู