ข47. โอนข้อมูลสรุป (Time Attendance) เข้าโปรแกรมเงินเดือน NIMITR Payroll

ข47. โอนข้อมูลสรุป (Time Attendance) เข้าโปรแกรมเงินเดือน NIMITR Payroll

1. เปิดโปรแกรมเงินเดือน NIMITR Payroll

- คลิกเมนู โปรแกรมเพิ่ม > 8.โปรแกรมโอนข้อมูลเงินเดือน ดังรูป

2. หน้าจอ โอนข้อมูลฯ คลิกแทป เลือกไฟล์

- รหัสบริษัท ใส่ชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล ในที่นี้ให้ใส่ Sample (ดูหน้าจอหลักดังรูปด้านล่าง)

- ไฟล์ *.txt ที่ต้องการอ่าน คลิกเลือกไปที่ไฟล์ test2.txt

- เครื่องหมายใช้คั่นข้อมูล ดูจาก test2.txt ใช้จุลภาคคั่นให้ใส่เครื่องหมาย ","

- ไฟล์ PayUsr.mdb ที่ต้องการนำเข้า ให้เลือกไปที่เก็บข้อมูลบริษัทดังรูปด้านบน

คือ d:\Customer\Payroll\Sample\Data\PayUsr.mdb

3. คลิกแทป โอนข้อมูลเงินเดือน PD

- ใส่ ข้อมูลตำแหน่งที่ ให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์ test2.txt (ดูจากไฟล์ test2.xls ก็ได้ ดังรูป)

- เสร็จแล้วคลิก เริ่มนำเข้า OK

- นำเข้าเสร็จแล้วคลิก OK

- คลิก ออก Exit

4. ดูผลการนำเข้า คลิกเมนู ข้อมูลหลัก > ประวัติพนักงาน

- คลิกแทป รายการรับหักเปลี่ยนแปลง จะเห็นข้อมูลเข้ามาแล้ว