ก3. ออกรายงาน แล้วเกิด error (Sections do not fit vertically on the page.)

ก3. ออกรายงาน แล้วเกิด error (Sections do not fit vertically on the page.)

สาเหตุ

เกิดจากตั้งขนาดกระดาษไม่ถูกต้อง เช่น รายงานใบจ่ายเงินเดือน ที่มีแบบฟอร์มเป็น background,

ต้องตั้งกระดาษเป็น A4

แก้ไขโดย

1. คลิกปุ่ม Start ของ window

2. คลิก Printers and Faxes

3. หน้าจอ Printer and Faxes

- คลิกเม้าส์ปุ่มขวาที่เครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน เลือก Printing Preferences

- เลือกกระดาษเป็น A4

- เลือก แนวกระดาษ (Orientation) เป็น แนวตั้ง (Portrait)

หมายเหตุ

Printer แต่ละยี่ห้อ/รุ่น หน้าจอ จะแตกต่างกัน โปรดศึกษาจากคู่มือการใช้เครื่องพิมพ์ของท่าน