ภาคผนวก ก - การแก้ปัญหา Error ต่าง ๆ

ภาคผนวก ก - การแก้ปัญหา Error ต่าง ๆ

34. คำนวณเงินเดือนแล้ว error [6] Overflow...

142. คำนวณเงินเดือนแล้ว error คำนวณไม่สำเร็จ เนื่องจากพนักงานประเภทนี้ ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นงวด

35. ปิดงวดไม่ได้ error (..because they would create duplicate values in the index..)

36. ออกรายงาน แล้วเกิด error "Sections do not fit vertically on the page"

37. ออกรายงาน แล้วเกิด error "The Microsoft Jet database engine does not recognize[DataHistory3].[S0227]"

38. ออกรายงาน แล้วเกิด error "..Too many crosstab column headers (264)."

39. ออกรายงาน แล้วเกิด error "The Microsoft Jet database engine does not recognize[DataCalc3].[U0551]"

58. เข้าโปรแกรมฯ แล้วหน้าจอแสดงข้อความ (..ท่านใส่ปีไม่ตรงกับปีปัจจุบัน (ค.ศ.2010)..)