ก39. ออกรายงานแล้ว error (...The Microsoft Jet database engine does not recognize

ก39. ออกรายงานแล้ว error (...The Microsoft Jet database engine does not recognize

สาเหตุ
เกิดจากรายงานดังกล่าวต้องการใช้ข้อมูล [DataCalc3].[U0551]
เพื่อมาแสดงในรายงาน แต่ในฐานข้อมูลของท่านอาจจะไม่มีการคำนวณ
รายการรับหัก รหัส [U0551]

การแก้ไข
ให้ไปเพิ่มข้อมูล รายการรับหักรหัส [U0551] ที่รายงานต้องการใช้
1. เข้าไปที่เมนู คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด

- คลิกเลือก 51a07 เพิ่มฟิล์ดเสริมผลคำนวณงวดปัจจุบัน [Data Calc]
- คลิก ยืนยันการทำงาน OK

- ช่องแรกใส่ U
- ช่องที่2 ใส่ 05
- ช่องที่3 ใส่ 51
ตามรหัสที่ใน error แจ้งไว้

- เสร็จแล้วคลิก ตกลง OK

- คลิก OK
- ลองกลับไป ออกรายงาน ดูใหม่