ข128. การปรับเงินเดือน

การตั้งค่าสำหรับคำนวณงวดที่มีการปรับเงินเดือน

1. เพิ่มชื่อ รายการรับ/หัก เพื่อใช้สำหรับป้อนข้อมูลเงินเดือนอัตราเก่า และสูตรคำนวณฯ
เมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล > รายการรับหัก
U0262  OT1.0 (อัตราเก่า)   บาท
U0263  OT1.5 (อัตราเก่า)   บาท  
U0264  OT2.0 (อัตราเก่า)   บาท
U0265  OT3.0 (อัตราเก่า)   บาท
 
เพิ่มรายการ U02xx
 
U0450  หักเงินเดือนอัตราเก่า  บาท
 
เพิ่มรายการรับหัก U04xx
 
U0755  ot1.0 (อัตราเก่า)   ชม.
U0756  ot1.5 (อัตราเก่า)   ชม.
U0757  ot2.0 (อัตราเก่า)   ชม.
U0758  ot3.0 (อัตราเก่า)   ชม.
U0759  จำนวนวัน คิดเงินเดือนอัตราเก่า   วัน
U0760  อัตราเงินได้ต่อวัน (อัตราเก่า)  บาท
U0761  อัตราเงินได้ต่อชั่วโมง (อัตราเก่า)  บาท
 
เพิ่มรายการรับหัก U07xx
 
U0851  อัตราเงินเดือน ก่อนปรับฯ   บาท
U0852  หักเงินเดือนอัตราเก่าต่อวัน   บาท
 
เพิ่มรายการรับหัก U08xx
 
2. รายการรับหักที่เพิ่มในข้อ 1 ใส่ใน แบบฟอร์มรายการรับ/หักเปลี่ยนแปลง
ที่เมนู ตั้งค่า > กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล > เพิ่ม/ลบ รายการรับหักที่เปลี่ยนแปลงฯ
- เลือกรหัสแบบฟอร์มเป็น PD01
- คลิกเพิ่ม
- ใส่ลำดับ
- คลิกแว่นขยาย เลือกรายการ U0755 > คลิกยืนยัน
- คลิกบันทึก > คลิก Yes
 
3. ทำซ้ำข้อ 2. สำหรับเพิ่มรายการ U0756, U0757, U0758, U0759, U0851
 
กำหนดแบบฟอร์ม PD01
 
4. เพิ่มสูตรคำนวณยอดเงินต่าง ๆ
เมนู ตั้งค่า > สร้างสูตรคำนวณ > สูตรคำนวณยอดเงินต่าง ๆ
เพิ่มรายการ ลำดับ 22-29 และ 31 ดังรูป
 
สร้างสูตรคำนวณยอดเงินต่าง ๆ
 
5. การป้อนข้อมูลในงวดที่มีการปรับเงินเดือน ในประวัติพนักงาน > รายการรับ/หักที่เปลี่ยนแปลง
 
ป้อนข้อมูบเงินเดือนอัตราเก่า
 

Forums: