ข49. การ upgrade สำหรับ ลูกค้าที่ใช้ v.2

ข49. การ upgrade สำหรับ ลูกค้าที่ใช้ v.2

a. หลังจากลงโปรแกรมใหม่แล้ว

กรณีข้อมูลเก็บไว้คนละที่กับโปรแกรม เช่น

เก็บไว้ในไดรฟ์ "D:\NimitrPayroll"

ให้ copy โฟลเดอร์ "Sample"

และไฟล์ "PaySys.mdb"

จากไดรฟ์ "c:\Program Files\Payroll" ของเครื่องที่เป็น version ใหม่

ไปทับในไดรฟ์ "D:\NimitrPayroll" ก่อน

b. เปิดใช้งานตามปกติ จะมีข้อความ Error

____________________________

พบข้อผิดพลาด กรุณาอ่านคำอธิบายด้านล่าง...

[9] Subscript out of range

(Payroll > mdlReadFile > ReadCompany)

____________________________

ไม่ต้องสนใจให้ผ่านเข้าไปก่อน

c. เลือกเมนูเครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล

d. เนื่องจาก Version ใหม่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยเพิ่มฟิล์ดให้บันทึกเลขที่บัตรประชาชนบิดา, มารดา,

เลขที่ใบอนุญาตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงต้องทำการเพิ่มฟิล์ด ข้อมูลในฐานข้อมูลของท่าน โดยทำดังนี้

- เลือกเมนูคำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด

- คลิกรายการ012 > คลิก ยืนยันการทำงาน > คลิก OK

- คลิกรายการ013 > คลิก ยืนยันการทำงาน > คลิก OK

- คลิกรายการ014 เพิ่มรหัสค่าลดหย่อนบิดา,มารดาในรายละเอียดบริษัท > คลิก ยืนยันการทำงาน > คลิก OK

e. เพิ่มรายการรับหัก เพื่อป้อนค่าลดหย่อนบิดา, มารดา ให้กับพนักงานโดย

- เลือกเมนูตั้งค่า > กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล > เพิ่มลบ รายการรับหักคงที่

- เลือกแบบฟอร์มPM00

- เพิ่มลำดับถัดไป โดยรายการที่ต้องเพิ่มได้แก่

S0760 ค่าลดหย่อนบิดาผู้มีเงินได้

S0761 ค่าลดหย่อนมารดาผู้มีเงินได้

S0762 ค่าลดหย่อนบิดาของคู่สมรส

S0763 ค่าลดหย่อนมารดาของคู่สมรส

f. เสร็จแล้วไปทำขั้นตอน upgrade v.8 ต่อตั้งแต่ข้อ 2. ครับ วิธีทำ