กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล > เพิ่มลบ รายการรับหักฯ

กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล > เพิ่มลบ รายการรับหักฯ

ถ้าผู้ใช้มีรายการที่ต้องบันทึกเพื่อคำนวณจ่ายเงินเดือนพนักงาน

เช่น บจก.นิมิตรซอฟท์ฯ ให้ "ค่าวันเกิด" ในเดือนที่ตรงกันเดือนเกิดของพนักงานทุกคน

1. สร้างชื่อ รายการรับหัก

พิจารณารายการรับหักนี้ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มใด

ค่าวันเกิด เป็นรายได้ที่จ่ายพนักงานคนละ 1 ครั้งต่อปี จึงถือเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน และ

ต้องคำนวณภาษี จึงจัดอยู่ในกลุ่ม 02 (ดูรายละเอียด รหัสรายการรับหัก)

ดังนั้นให้ไปดูว่าในระบบมีชื่อรายการรับหักที่ต้องการหรือไม่

คลิกเลือกเมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล > รายการรับหัก

2. ถ้าพบชื่อรายการที่ต้องการมีอยู่แล้วให้ข้ามไปข้อ 3.

ถ้าไม่พบชื่อรายการที่ต้องการให้เพิ่มชื่อรายการ "ค่าวันเกิด" เข้าไป

2.6 เสร็จแล้วปิดหน้าจอรายการรับหัก

3. เพิ่มรายการรับในแบบฟอร์มป้อนข้อมูล

ตอนนี้เราต้องนำชื่อรายการ "ค่าวันเกิด" เข้าไปไว้ในแบบฟอร์มฯ เพื่อเราจะได้ป้อนตัวเลขได้

สำหรับ "ค่าวันเกิด" เป็นรายการรับที่พนักงานไม่ได้รับทุกเดือน ดังนั้นต้องไปใส่ไว้ใน

"แบบฟอร์มรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด (PD01)"

คลิกเลือกเมนู ตั้งค่า > กำหนด แบบฟอร์มป้อนข้อมูล > เพิ่มลบ รายการรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด

เสร็จแล้วคลิก "บันทึก"

คลิก "Yes"

เสร็จแล้วปิดหน้าจอนี้

4. ไปป้อน "ค่าวันเกิด" ใน "ประวัติพนักงาน"

เสร็จแล้วครับ