ข51. การป้อนภาษีเอง

ข51. การป้อนภาษีเอง

1. ให้สร้างรายการรับหักU0500 หักภาษีเงินได้

- เมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล > รายการรับหัก

> คลิก ผู้ใช้กำหนดเอง

> เลือกกลุ่มเงินหักไม่ช่วยลดภาษี

> คลิกเพิ่ม ใส่รหัส 00

> กด Tab ใส่รายละเอียดหักภาษีเงินได้

> กด Tab ใส่หน่วย บาท

> คลิกบันทึก

2. เพิ่มรายการข้อ 1. ในแบบฟอร์มรับหักเปลี่ยนแปลง (PD01)

- เมนู ตั้งค่า > กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล > เพิ่มลบ รายการรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด

> รหัสแบบฟอร์มPD01- รายการรับ/หักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด

> คลิกเพิ่ม ใส่ลำดับ ถัดจากลำดับสุดท้าย เช่น 27

> คลิก แว่นขยาย เลือกรายการรับหัก U0500 คลิกยืนยัน

> คลิก บันทึก

> คลิก Yes

3.1 สร้างสูตรยอดสะสม U0500 สะสมไปยัง S0818 ภาษีสะสมที่ส่งงวดปัจจุบัน + N N

- เมนู ตั้งค่า > สร้างสูตรคำนวณ > สูตรยอดสะสม

> คลิกเพิ่ม ลำดับใส่ 05

รหัสข้อมูล คลิก แว่นขยาย เลือก U0500 คลิก ยืนยัน

> รายละเอียดสะสมไปยัง

รหัสที่เก็บ คลิก แว่นขยาย เลือก S0818 คลิก ยืนยัน

เครื่องหมาย +

ลบค่าข้อมูลสะสม ณ.สิ้นปี คลิกให้เป็นว่าง

ลบค่าข้อมูลสะสม ณ.สิ้นเดือน คลิกให้เป็นว่าง

> คลิก บันทึก

- ถ้าพนักงานที่คิดอัตราก้าวหน้าภาษีที่ป้อนเองจะมารวมกับภาษีที่เครื่องคิดให้

-แบบอัตราคงที่ 0% จะดีกว่า เหมาะกับกรณีที่แผนกบัญชีเป็นคนคิดภาษี และหักไปตอนจ่ายเงินได้แล้ว

เช่น การจ่ายค่าคอมมิชชั่น ระหว่างงวด, หรือกรณีต้องการหักภาษีเป็นจำนวนที่ต้องการ

- ไม่ต้องแก้รายงาน ใช้รายงานที่มีอยู่ได้เลย