ปิดบัญชี

ปิดบัญชี

เมื่อจะทำงานงวดใหม่ก่อนที่จะป้อนข้อมูล ต้องปิดบัญชีงวดที่ผ่านมาก่อน ดังนี้

1. ปิดงวดบัญชี

2. ปิดสิ้นเดือน

3. ปิดสิ้นปี

แล้วแต่กรณีไป