การทำงานในแต่ละงวด

หลังจากตั้งค่าต่าง ๆ แล้ว ในแต่ละงวดก็จะมีสิ่งที่จะต้องทำเหมือน ๆ กันไปทุกงวด ดังนี้

1.ป้อนข้อมูล

2.คำนวณเงินเดือน

3.ออกรายงาน

เมื่อจะทำงานงวดใหม่ก่อนที่จะป้อนข้อมูลต้อง ปิดบัญชี ดังนี้

4.ปิดงวดบัญชี

5.ปิดสิ้นเดือน

6.ปิดสิ้นปี

แล้วแต่กรณีไป