ข43. การคำนวณหักเงินสะสม 2.5% จากเงินเดือน หรือค่าแรง

ข43. การคำนวณหักเงินสะสม 2.5% จากเงินเดือน หรือค่าแรง

ถาม: ต้องการคำนวณหักเงินสะสมในรายการรับ/หักคงที่ โดยคำนวณจาก 2.5%

ของเงินเดือน หรือค่าแรง และต้องมีการโอนยอดเก่ามา และสะสมจนกว่าพนักงาน

จะลาออกจึงจะคืนให้

ตอบ:

1. ต้องสร้างสูตรสำหรับให้โปรแกรมหัก 2.5% จากเงินเดือน (ค่าแรง) ทุกคน โดย

- คลิกเมนูตั้งค่า > สร้างสูตรคำนวณ > สูตรคำนวณยอดเงินต่าง ๆ

-ลองดูเลข ลำดับ ในหน้านี้ก่อนเพิ่มสูตร ว่ามีเลขลำดับอะไรอยู่แล้วบ้าง

- คลิกเพิ่ม

- ใส่ลำดับที่ เช่น40S0101 เงินเดือน + S0151 ค่าแรง * 2.5 เก็บไว้ที่ S0524 ดังรูป

(ใช้คูณ 0.025 เลยไม่ได้เพราะฐานข้อมูลเก็บเป็น currency ทศนิยม 2 หลัก

จึงต้องเพิ่มสูตรคำนวณอีก 1 สูตร)

- ลำดับที่41, S0524 หักเงินสะสม + S0700 ค่าศูนย์ / 100 เก็บไว้ที่ S0524

2.สำหรับเงินที่หักไว้จะมีการบวกเก็บสะสมยอดทุกเดือน เพื่อให้ทราบยอดสะสมทั้งหมด โดยเพิ่มรายการ

S0634 เงินสะสมทั้งหมด โดย

- คลิกเมนูตั้งค่า > กำหนดแบบฟอร์ม > แบบฟอร์มรับหักคงที่

- เลือกรหัสแบบฟอร์มPM00

-ลองดูเลขลำดับ ในหน้านี้ก่อนเพิ่ม ว่ามีเลขลำดับอะไรอยู่แล้วบ้าง

- เพิ่มลำดับ เช่น30, S0634 เงินสะสมทั้งหมด > คลิก บันทึก > Yes

3. ส่วนกรณีพนักงานลาออก มีการคืนเงินสะสมให้พนักงาน ก็จะมีรายการ

S0318 คืนเงินสะสม สำหรับป้อนยอดเงินที่จะคืนให้พนักงาน

- คลิกเมนูตั้งค่า > กำหนดแบบฟอร์ม > แบบฟอร์มรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด

- เลือกรหัสแบบฟอร์มPD01

-ลองดูเลขลำดับ ในหน้านี้ก่อนเพิ่ม ว่ามีเลขลำดับอะไรอยู่แล้วบ้าง

- เพิ่มลำดับ เช่น36S0318 คืนเงินสะสม >คลิก บันทึก >

คลิกYes
 
 

4. สร้างสูตรสำหรับเก็บยอดสะสม กรณีหักเงินพนักงานเข้ากองทุนฯ และ

สูตรลบเงินสะสมออก กรณีพนักงานลาออก และมีการคืนเงินสะสม

- คลิกเมนู ตั้งค่า > สร้างสูตรคำนวณ > สูตรยอดสะสม

-ลองดูเลขลำดับ ในหน้านี้ก่อนเพิ่มสูตร ว่ามีเลขลำดับอะไรอยู่แล้วบ้าง

- เพิ่มลำดับ เช่น 30, S0524 สะสมไปยัง S0634 เงินสะสมทั้งหมด, เครื่องหมาย +ลบค่าข้อมูลสะสมให้เป็นว่างทั้ง 2 ช่อง ครับ

- เพิ่มลำดับ เช่น 31, S0318 คืนเงินสะสม หักจาก S0634 เงินสะสมทั้งหมด, เครื่องหมาย -ลบค่าข้อมูลสะสมให้เป็นว่างทั้ง 2 ช่อง ครับ

5. เสร็จแล้วลองไปป้อนข้อมูล แล้วคำนวณดู ครับ