ข84. การหักเงินกู้ยืม

บางองค์กร อาจมีสวัสดิการให้พนักงานกู้ยืมเงิน และผ่อนชำระคืนเป็นงวด ๆ

กรณีมีการกู้ยืม เราจะบันทึกลงในรายการ เงินกู้เพิ่ม (S0315)

และให้โปรแกรมทำการคำนวณ เพิ่มยอด เข้าไปใน เงินกู้ยืมค้างชำระ (S0608)

ส่วนในแต่ละเดือนที่มีการผ่อนชำระคืนก็จะบันทึกยอดหักในรายการ หักเงินกู้ยืมต่อเดือน (S0501)

และให้โปรแกรมทำการคำนวณ ลดยอด ใน เงินกู้ยืมค้างชำระ (S0608) เช่นกัน

วิธีทำ

1. เพิ่มรายการ เงินกู้เพิ่ม (S0315) และหักเงินกู้ยืมต่อเดือน (S0501) เข้าไปใน แบบฟอร์มรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด

- โดยไปที่เมนู ตั้งค่า > กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล > เพิ่มลบ รายการรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด

- เลือกรหัสแบบฟอร์ม PD01-รายการรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด

- ดูเลข ลำดับ ในหน้านี้ว่ามีถึงเลขอะไรแล้ว

- คลิก เพิ่ม > ใส่ ลำดับ เช่น 41

- คลิกแว่นขยาย เพื่อเลือกรายการ S0315 เงินกู้เพิ่ม

- เสร็จแล้วคลิก บันทึก > คลิก Yes

- คลิก เพิ่ม > ใส่ ลำดับ เช่น 42

- คลิก แว่นขยาย เพื่อเลือกรายการ S0501 หักเงินกู้ยืมต่อเดือน

- เสร็จแล้ว คลิก บันทึก > คลิก Yes

2.เพิ่มรายการเงินกู้ค้างขำระ (S0608) เข้าไปใน แบบฟอร์มรับหักคงที่

- โดยไปที่เมนู ตั้งค่า > กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล > เพิ่มลบ รายการรับหักคงที่

- เลือกรหัสแบบฟอร์ม PM00-ค่าลดหย่อน/เงินสะสม

- ดูเลข ลำดับ ในหน้านี้ว่ามีถึงเลขอะไรแล้ว

- คลิก เพิ่ม > ใส่ ลำดับ เช่น 31

- คลิก แว่นขยาย เพื่อเลือกรายการ S0608 เงินกู้ค้างชำระ

- เสร็จแล้ว คลิก บันทึก > คลิก Yes
 
3. เพิ่มสูตรยอดสะสม สำหรับคำนวณเพิ่มยอดค้างชำระ เมื่อมีการกู้ยืมเงิน
และสูตรคำนวณลดยอดค้างชำระ เมื่อมีการหักเงินผ่อนชำระ
- โดยไปที่เมนู ตั้งค่า > สร้างสูตรคำนวณ > สูตรยอดสะสม
- ดูเลข ลำดับ ในหน้านี้ว่ามีถึงเลขอะไรแล้ว

- คลิก เพิ่ม > ใส่ ลำดับ เช่น 32

- ช่อง รหัสข้อมูล > คลิก แว่นขยาย เพื่อเลือกรายการ S0315 เงินกู้เพิ่ม

- ช่อง รายละเอียด > ใส่ข้อความ "สะสมไปยัง"

ช่อง รหัสที่เก็บ > คลิก แว่นขยาย เพื่อเลือกรายการ S0608 เงินกู้ค้างชำระ

- ช่อง เครื่องหมาย > คลิก ปุ่มลูกศร เลือกเครื่องหมาย +

- ช่อง ลบค่าข้อมูลสะสม ณ สิ้นปี และ ลบค่าข้อมูลสะสม ณ สิ้นเดือน คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก (ให้เป็นช่องว่าง)
- เสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึก

 

- เพิ่มอีกสูตรสำหรับคำนวณลดยอดค้างชำระ เมื่อมีการหักเงินผ่อนชำระ

- คลิก เพิ่ม > ใส่ ลำดับ เช่น 33

- ช่อง รหัสข้อมูล > คลิก แว่นขยาย เพื่อเลือกรายการ S0501 หักเงินกู้ยืมต่อเดือน

- ช่อง รายละเอียด > ใส่ข้อความ "หักจาก"

ช่อง รหัสที่เก็บ > คลิก แว่นขยาย เพื่อเลือกรายการ S0608 เงินกู้ค้างชำระ

- ช่อง เครื่องหมาย > คลิก ปุ่มลูกศร เลือกเครื่องหมาย -

- ช่อง ลบค่าข้อมูลสะสม ณ สิ้นปี และ ลบค่าข้อมูลสะสม ณ สิ้นเดือน คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก (ให้เป็นช่องว่าง)
 
 
- เสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึก
ลองป้อนข้อมูล และคำนวณดูนะครับ