137. เพิ่มลบรายการรับหักฯ คลิกแว่นขยายแล้ว error

เข้าหน้าจอ กำหนดแบบฟอร์มฯ > เพิ่มลบรายการรับหักคงที่ > เพิ่ม > คลิก แว่นขยาย แล้ว error

 

[91]   Object variable or With block variable not set

(Payroll > mdlShortCut > DisplayDataButtons)

 

แก้ไขโดย

1.  เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล > OK

2.  เสร็จแล้วไปลองดูใหม่

Forums: