ก5. ออกรายงานแล้ว error (..Too Many crosstab column headers (264).)

ก5. ออกรายงานแล้ว error (..Too Many crosstab column headers (264).)

ปัญหา ออกรายงานแล้ว error

[-2147467259] Too many crosstab column headers(264).

(Microsoft JET Database Engine > clsReportRun > OpenRecordset)

สาเหตุ

เนื่องจากอาจมีจำนวนรายการรับหัก เกิน 255 รายการ (ระบบ รวมกับผู้ใช้สร้างขึ้นใหม่)

การแก้ไขให้ทำดังนี้

1. ให้ใช้เมนู คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด > เลือก"51a06 ลบฟิลด์เสริมผลคำนวณงวดปัจจุบัน [Data Calc]"

> คลิก "ยืนยันการทำงาน OK"

ช่องแรก "ระบบ=S ผู้ใช้=U" ใส่ "S"

ช่องถัดลงมา "กลุ่มรายการ (01-08)" ใส่ "06"

คลิก "ตกลง OK"

2. เสร็จแล้วลองออกรายงานดูใหม่ ถ้า error อีก เช่น

[-2147217900] The Microsoft Jet database engine does not recognize

"[S0614]" as a valid field name or expression.

(Microsoft JET Database Engine > clsReportRun > OpenRecordset)

ให้ใช้เมนู คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด > เลือก "51a07 เพิ่มฟิลด์เสริมผลคำนวณงวดปัจจุบัน [DataCalc]"

> คลิก "ยืนยันการทำงาน OK"

ช่องแรก "ระบบ=S ผู้ใช้=U" ใส่ "S"

ช่องถัดลงมา "กลุ่ม (01-08)"ใส่ "06"

ช่องถัดลงมา "รหัสรายการรับหัก (00-99)" ใส่ "14"

คลิก "ตกลง OK"

3. เสร็จแล้วลองกลับไปออกรายงานดูใหม่ ถ้า error

เหมือนเดิมอีกให้ดูรหัสที่แสดงขึ้นมาแล้วกลับไปทำตาม ข้อ 2.

แต่เปลี่ยนรหัสตามที่ error แจ้งมา

ทำซ้ำจนสามารถแสดงรายงานได้ครับ