คำนวณเงินเดือน และภาษีรายบุคคล

คำนวณเงินเดือน และภาษีรายบุคคล

เมื่อป้อนข้อมูลพนักงานเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ไปสั่งคำนวณ ครับ

เลือกเมนูคำนวณ > คำนวณเงินเดือนฯ

คลิกถูกหน้าประเภทพนักงานS พนักงานรายเดือน ที่ต้องการคำนวณ

คลิกเริ่มคำนวณ

คำนวณเสร็จแล้ว จะมีข้อความบอก ครับ

คลิกออก Exit

ไปดูผลลัพธ์ที่ ออกรายงาน ต่อครับ