รายงานส่งออก > 10203 หรือ 10c01 ยื่นแบบ ใบแนบภงด.1 ทาง Internet (เดิม 00022)

รายงานส่งออก > 10203 หรือ 10c01 ยื่นแบบ ใบแนบภงด.1 ทาง Internet (เดิม 00022)

ปัจจุบันกรมสรรพากร ได้เปิดให้บริการยื่นแบบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบแนบภงด.1 ผ่านทาง Internet ได้แล้ว

ผู้ใช้ โปรแกรม Payroll สามารถโอนข้อมูลจากโปรแกรม Payroll เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล

ใบแนบแบบ ภงด1  ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง ได้เลย โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่

หมายเหตุ

สำหรับผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรม Payroll version ต่ำกว่า 11 จะต้อง download โปรแกรมเพื่อ update

โปรแกรม Payroll ใหม่ก่อน โดยเวอร์ชั่น 11 ได้ปรับปรุง โปรแกรมรายงานเพื่อส่งออก ให้สามารถ

ใส่ลำดับที่ 1, 2, 3,... ในข้อมูลที่ส่งออกได้แล้ว (คลิกเพื่อดูรายละเอียดวิธีใช้ และ download)

วิธี update

1 Download ไฟล์ PaySys.mdb ใส่ในเครื่องก่อน

2 เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้า...ข้อมูลใหม่

- คลิกปุ่มโปรแกรมจะทำการนำรายงานใหม่เพิ่มเข้าไปในระบบให้อัตโนมัติ

- เมื่อทำงานเสร็จให้ออกจากหน้าจอ "นำเข้า...ข้อมูลใหม่"

3 เลือกเมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล

- คลิกปุ่มโปรแกรมจะทำการ update ข้อมูลให้อัตโนมัติ

4 เมื่อต้องการใช้งานเลือกเมนู ออกรายงาน > รายงานส่งออก

5 เลือกรายงานรหัส > 10203 หรือ 10c01 (เดิม 00022) > คลิกปุ่ม

6 ตั้งชื่อไฟล์ที่จะเก็บ เช่น c:/My Documents/Spnd1.txt แล้วคลิกปุ่ม OK

โปรแกรมจะทำการบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภงด1 ต่อไป

7 ผู้ใช้จะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อยื่นแบบทาง Internet กับกรมสรรพากร ก่อน

เพื่อนำ UserId และ Password มาใช้กับโปรแกรมโอนย้ายฯ

8 เมื่อได้รหัส UserId และ Password แล้วให้ Download ไฟล์โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ

ภงด1 เพื่อติดตั้งลงเครื่องของท่าน

9 เปิดโปรแกรมโอนย้ายฯ โดยคลิกปุ่ม Start > Programs > Rdinet > โอนย้ายข้อมูลภ.ง.ด.1

10 ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังรูป

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สาขาที่ เว้นว่างไว้, เช็คเลือก O ยื่นปกติ

เลือกแฟ้มข้อมูล โดยคลิกปุ่มBrowseเลือกไปที่เก็บไฟล์ในข้อ 6

c:/My Documents/Spnd1.txt

เลือกเดือน/ปีที่จ่ายเงินได้ฯ

ใส่รหัสเงินได้ โดยใส่หมายเลข 1, 2, 3,... ในแต่ละช่องดังรูป

ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่ ปล่อยว่างไว้

ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล ใส่เครื่องหมาย comma ( , )

คลิกปุ่ม <ตกลง> และคลิกแทป "ตำแหน่งข้อมูล"

11 ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังรูป

ตัวคั่นที่ ใส่หมายเลข 0, 1, 2, 3,... ในแต่ละช่องดังรูป

วันเดือนปีที่จ่าย คลิกเลือก O พ.ศ. และเลือกรูปแบบวันที่เป็น dd/mm/yyyy ดังรูป

จำนวนเงินที่จ่าย และ จำนวนเงินภาษีที่หัก ให้เช็คเครื่องหมายถูกในช่อง มีจุดทศนิยม

เสร็จแล้วคลิกปุ่ม <โอนย้ายข้อมูล>

ใส่รหัสผู้ใช้ ที่ได้รับจากสรรพากร ในข้อ 7 แล้วคลิกปุ่ม <ตกลง> ถ้าถูกต้องเรียบร้อยจะแสดงหน้าจอดังรูป

คลิกปุ่ม <ตกลง>

คลิกปุ่ม <ตกลง> เสร็จสิ้นการเตรียมข้อมูล

จากนั้นผู้ใช้จะต้องเข้าไปที่เว็บไซท์ของกรมสรรพากร ตามข้อ 7 เพื่อทำการยื่นแบบภายในวันที่ 7 ของเดือน

หมายเหตุ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการยื่นแบบ หรือโปรแกรมโอนย้ายฯ โปรดติดต่อ

สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

90 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ :e_filing@pasi.rd.go.th subject=ติดต่อ-สอบถาม (การยื่นแบบฯ ผ่าน Internet)

โทรศัพท์ : 0-2272-8846-7, 0-2272-8841-2, 0-2272-8789