ก4. ออกรายงานแล้ว error (...The Microsoft Jet database engine does not recognize...)

ก4. ออกรายงานแล้ว error (...The Microsoft Jet database engine does not recognize...)

สาเหตุ
เกิดจากรายงานดังกล่าวต้องการใช้ข้อมูล [DataHistory3].[S0227]
เพื่อมาแสดงในรายงาน แต่ในฐานข้อมูลของท่านอาจจะไม่มีการคำนวณรหัสรายการรับหักนี้

การแก้ไข (วิธีที่1)
ให้ไปเพิ่มข้อมูลรายการรับหักเปล่าที่รายงานต้องการใช้
1. เข้าไปที่เมนู ข้อมูลหลัก > ข้อมูลงวดที่ผ่านมา
- คลิกเพิ่ม
- ฟิลด์ รายการรับหัก > เลือกS0227 (ฟิลด์อื่นใช้ค่าตามที่โปรแกรมกำหนดให้ครับ)
- คลิก บันทึก

2. ลองกลับไปออกรายงานดูครับ
3. ถ้ายัง error รหัสรายการรับหักตัวใด ก็ให้ไปเพิ่มตามที่ error แจ้งไว้ครับ

หมายเหตุ
หากวิธีที่ 1 ไม่สามารถ เพิ่ม ข้อมูลได้ลองใช้วิธีที่ 2 ตามด้านล่างนี้ครับ

วิธีที่ 2
1. เข้าไปที่เมนู คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด
-
 คลิกเลือก 52c01 เพิ่มฟิล์ดเสริมผลคำนวณงวดที่ผ่านมา [Data History]
- คลิก ยืนยันการทำงาน OK

 

- ช่องแรกใส่ S
- ช่องที่2 ใส่ 02
- ช่องที่3 ใส่ 27
ตามรหัสที่ใน error แจ้งไว้

- เสร็จแล้วคลิก ตกลง OK

- คลิก OK
- ลองกลับไป ออกรายงาน ดูใหม่ครับ