ข113. การกำหนดขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ slip

ในการพิมพ์แบบฟอร์มใบรับเงินเดือน ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจไม่มีขนาดกระดาษให้เลือก

ผู้ใช้จำเป็นต้องกำหนดขนาดกระดาษขึ้นมาเอง โดย

สำหรับ Windows7,8,10

1. ไปที่ Start > Devices and Printers

2. คลิกที่เครื่องพิมพ์ ที่มีเครื่องหมายถูก

3. ใต้เมนูบาร์ จะแสดง short cut คลิก Print server properties (ดูรูปด้านล่าง)

print server properties

4. หน้าจอ Print server properties

set print server properties

a. คลิกถูกที่ Create a new form

b. ตั้งชื่อ "Payslip 9 x 5.5" ในช่อง Form name: 

c. ในส่วนของ Form description (measurements) > Units: คลิกเลือก English

d. Paper size: > Width: > ใส่ "9.00in"

Height: > ใส่ "5.50in"

e. เสร็จแล้วคลิก Save Form

 

5. เสร็จแล้วไปเลือกขนาดกระดาษใน Printer ที่เราใช้ครับโดย

a. ที่หน้าจอ Devices and Printers คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่มีเครื่องหมายถูก คลิกเลือก Printing Preferences

b. หน้าจอ Printing Preference > คลิก Advance

c. ที่หน้าจอ "..Advanced Options" > ช่อง Paper Size: เลือก "Payslip 9 x 5.5" (ตามชื่อที่เราตั้งในข้อ 4 b.)

d: เสร็จแล้วคลิก OK > คลิก Apply > และคลิก OK ครับ