ข48. จัดรูปแบบเซลล์ "เลขที่บัตรประชาชน" ใน Excel

ข48. จัดรูปแบบเซลล์ "เลขที่บัตรประชาชน" ใน Excel

ในการ ออกรายงาน > ส่งออกไป Excel เช่น รายงานประวัติพนักงาน

มักพบว่าค่าที่ได้จะเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่ เลขที่บัตรประชาชน

ตามที่เราต้องการ

วิธีแก้ไข

1. ให้คลิกเลือกที่คอลัมน์ "AL" ดังภาพ

- คลิกเมาส์ปุ่มขวา จะปรากฏเมนู > คลิก จัดรูปแบบเซลล์... ดังรูป

2. หน้าจอ จัดรูปแบบเซลล์ คลิกแทป ตัวเลข

- กล่อง "ประเภท" คลิกเลือก กำหนดเอง

- กล่อง "ชนิด" คลิกเลือก 0

- คลิก ตกลง

3. ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเลขบัตรประชาชนตามต้องการ