การรับข้อมูลทางจอภาพ

 

ในการเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลทางจอภาพ จะต้องใช้คำสั่งthrow IOException

และ Package ชื่อ java.io ร่วมกันเสมอ

ตัวอย่าง

 

import java.io.*;
class Read1 {
public static void main (String arg[]) throws IOException {
    char c;
    System.out.println ("กรุณาป้อนตัวอักษร 1 ตัวอักษร");
    c = (char) System.in.read();
    System.out.println ("ตัวอักษรที่คุณป้อนคือ " + c);
    } // main
} // Read1

___________

เราสามารถรับข้อมูลที่ป้อนเข้ามาทางจอภาพโดยแป้นพิมพ์ (keyboard) ได้หลายวิธี เช่น

o การใช้ System.in.read

o การใช้ BufferedReader ร่วมกับ InputStreamReader.o

Forums: