ขอบเขตของตัวแปร Accessibility

 

static ใช้นิยาม ตัวแปร ที่ต้องการให้มีค่าคงที่ สามารถนำไปใช้ได้ทุกส่วนของ Class โดยค่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ,ใช้นิยาม Method ที่ไม่ต้องการให้มีการสร้าง Object ใด ๆ ขึ้นมาใหม่เพื่อทำการเรียกใช้ Method นั้น (เช่น main method สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องสร้าง Object ขึ้นมาใหม่ หรือที่เรียกว่า Object Instantiation หรือ Object Initialization)

 

public สามารถนำไปใช้กับ Class หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้

 

private เรียกใช้ได้เฉพาะภายใน Class ที่สร้างตัวแปร, Method ขึ้นมาเท่านั้น

 

protected ใช้ได้เฉพาะ Class ที่สร้างขึ้นมาด้วยวิธีการสืบทอด (Inheritance) เท่านั้น โดยปกติจะใช้ Protected กับ Class ที่เป็น Class ต้นฉบับ (Base Class)

 

void เป็นการกำหนดไม่ให้มีการส่งค่าใด ๆ กลับมาให้กับ Method นี้ (ดังนั้น จึงไม่ต้องใช้คำสั่ง Return)

 

final

______

ถ้าไม่มีการระบุค่า Accessibility ไว้ จะหมายถึง

 

ถ้าเป็นตัวแปร จะใช้ได้เฉพาะใน Method ที่นิยามตัวแปรนั้นไว้

 

Method ใช้ได้เฉพาะภายใน Class นั้นเท่านั้น Class อื่นจะเรียกใช้ไม่ได้

 

Class ใช้ได้เฉพาะภายในโปรแกรม (File) นี้เท่านั้น โปรแกรมอื่นจะมาเรียกใช้ Method หรือตัวแปรต่าง ๆ ใน Class นี้ไม่ได้เลย

 

Forums: