แบบฟอร์มฯ สำหรับออกรายงาน 2557

แบบฟอร์ม ภงด91 ปี2556, ภงด1ก, กท20, Payslip,...
วิธีทำ
1. download ไฟล์ที่แนบมาใส่เครื่อง
2. คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 1 เลือก Extract Here จะได้โฟลเดอร์ Form

3. copy โฟล์เดอร์ Form ไปใส่ใน 
d:\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll\[ชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลบริษัทฯ]

4. ลองออกรายงานดูใหม่ครับ