ค่าคงที่ Constant

 

 

Java ไม่มีตัวแปรที่สามารถใช้ได้ทั้งโปรแกรม แต่มีตัวแปรที่ใช้ได้กับทุก Method ใน Class นั้น ตัวแปรชนิดนี้เรียกว่า "static"

ถ้าต้องการสร้างตัวแปรชนิดนี้ จะต้องสร้างไว้ภายนอก Method คือห้ามสร้างใน Method ใด Method หนึ่ง นิยมวางไว้หลังจากกำหนดชื่อ Class ถ้าต้องการสร้างตัวแปรชนิดนี้ จะใช้ Keyword "static" นำหน้าตัวแปร เช่น

static float INTEREST_RATE = 0.50F ;

 

 

ทุก Method ก็จะสามารถใช้ตัวแปร INTEREST_RATE ได้เหมือนกันหมด แต่ค่าในตัวแปรนี้จะไม่คงที่ ขึ้นกับว่ามี Method ใดมาเปลี่ยนค่าในตัวแปรนี้หรือไม่ ถ้าต้องการสร้างตัวแปรชนิดที่ห้ามแก้ไขด้วยจะต้องระบุ Keyword "final" ต่อท้ายด้วย เช่น

static final float INTEREST_RATE = 0.50F ;

 

 

 

Forums: