threads

 

 
THREADS

PCB (Process Control Block) พื้นที่หน่วยความจำ ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ process ที่กำลังทำงานอยู่ ประกอบด้วย
โปรแกรมของ processor นั้น
ตำแหน่งของคำสั่งต่อไปที่จะถูก ทำงาน (program counter)
สถานะของ process
และพื้นที่หน่วยความจำที่เรียกว่า data segment สำหรับเก็บค่าของตัวแปร ค่าคงที่ หรือค่าที่ได้จากการคำนวณ ใน process นั้น

 

 

Forums: